Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

Sjællands Mini Race Klub (SMRK)

 

 1. Navn og hjemsted:
  • Foreningens navn er ”Sjællands Mini Race klub” Det forkortes SMRK.
  • Foreningen SMRK hjemsted er Ringsted kommune.
 2. Formål:
  • Foreningens formål er at drive modelracerbane og derigennem udvikle interessen til modelbilsrace samt medvirke til at skabe en aktiv fritid for unge og voksne i midtsjælland.
  • Foreningen skal arbejde for at udbrede kendskabet til minirace og gennem forskellige aktiviteter være et sportsligt og socialt samlingspunkt for medlemmer og andre interessenter heriblandt virksomheder og private.
  • Foreningen skal understøtte medlemmernes færdigheder og talentudvikling gennem samarbejde med andre danske og udenlandske modelrace klubber herunder Dansk Mini Racing Union DMRU. Talentudvikling kan, ud over normale aktiviteter, eksempelvis ske i form af:
  • Tema aftner og weekender
  1. Indmeldelse:
   • Som medlem kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål og virke, herunder, virksomheder og organisationer, fonde, foreninger, m.v.
   • Indmeldelse sker ved henvendelse herom til foreningens bestyrelse
   • Ved indmeldelse indbetales kontingent for det regnskabsår i hvilket indmeldelsen finder sted. Såfremt indmeldelsen finder sted i regnskabsårets sidste kvartal betales alene forholdsmæssigt kontingent for det pågældende regnskabsår. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt.
   • En person der tidligere har været medlem af foreningen, kan kun optages, hvis gammel gæld til foreningen betales inden indmeldelsen.
  2. Udmeldelse:
   • Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
   • Udmeldelse fritager ikke medlemmet for betaling af kontingent i det regnskabsår, i hvilket udmeldelsen/eksklusionen/ sletningen finder sted.
  3. Kontingent:
   • Hvert år på foreningens ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for det følgende regnskabsår.
    Kontingent betales 1 gang årligt. 1/1 – 31/12
    Voksne kr. 500,00 pr.år
    Junior kr. 250,00 pr.år
    Pensionist kr. 250,00 pr.år
  4. Generalforsamling:
   • Generalforsamlingen udgør foreningens øverste myndighed.
   • Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året senest den 31. maj.
   • Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling på eget initiativ og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af generalforsamlingens formål. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger fra modtagelsen af begæringen herom.
   • Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker skriftligt med minimum 3 ugers varsel.
   • Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme. Passive medlemmer har ikke stemmeret
   • Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
   • På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fastlæggelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
  • Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den fremsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Der kan kun tages stilling til forslag, der er optaget på dagsordenen eller indkommet som ovenfor anført, med mindre samtlige medlemmer er til stede på generalforsamlingen og godkender, at forslaget optages på dagsordenen.
  • Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægt.
  • Der kan stemmes ved fuldmagt.
 1. Bestyrelsen:
 • Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges som følger:
 • Formanden vælges på lige år for 2 år.
 • Kassereren vælges på ulige år for 2 år. Kassere kan vælges udenfor foreningen
 • Eller 3. Eller 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges således.
 • eller 1. eller 2. På lige år. 1. eller 2. eller 3. På ulige år.
 • Suppleanter vælges efter behov og sidder for 1. år.
  1. Regnskab:
   • Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.
   • Regnskabet skal før afholdelsen af den ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen valgte revisor.
   • Foreningens revisor kan på ethvert tidspunkt forlange indblik i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på evt. uregelmæssigheder i sådan henseende.
  2. Formue:
   • Medlemmerne har ikke noget krav på foreningens formue og kan ikke i forbindelse med udmeldelse, eksklusion eller sletning gøre krav på en del heraf.
  3. Tegning og hæftelse:
   • Foreningen tegnes (1) af den samlede bestyrelse eller (2) af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.
   • Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtelser, der påhviler foreningen.
  4. Vedtægtsændringer:
   • Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves bestyrelsens indstilling herom samt vedtagelse på en generalforsamling af mindst halvdelen af samtlige stemmer. Opnås disse stemmer ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilket vedtægtsændringen kan vedtages af mindst halvdelen af de på mødet fremmødte stemmer.
  5. Opløsning:
   • Til foreningens opløsning kræves bestyrelsens indstilling herom samt vedtagelse på en generalforsamling med mindst halvdelen af samtlige stemmer. Opnås disse stemmer ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen vedtages med mindst halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer. Generalforsamlingen træffer efter bestyrelsens indstilling beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle nettoformue i overensstemmelse med foreningens formål.